Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Guangxi Autonomous Region :

ZGKL Guilin / Liangjiang ( Guilin | China )
ZGNN Nanning / Wuxu ( Nanning | China )
ZGZH Bailian Airport ( Liuzhou | China )