logo
Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Jilin Province :

ZYCC Changchun/Longjia ( Changchun | China )
ZYYJ Yanji/Chaoyangchuan ( Yanji | China )