Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/Ethiopia ET/Oromia :

HAJM Jimma ( Jimma | Ethiopia )
HAGB Goba/Robe ( Goba | Ethiopia )