Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/Bahrain BH/Muharraq Governorate :

OBBI Bahrain International ( Manama | Bahrain )
OBKH Bahrain / Sakhir Airbase ( Manama | Bahrain )