Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Sichuan Province :

ZUUU Chengdu / Shuangliu ( Chengdu | China )
ZUXC Xichang / Qingshan ( Xichang | China )