Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Chongqing Municipality :

ZUCK Chongqing / Jiangbei ( Chongqing | China )
ZUWX Wanxian Airport ( Wanxian | China )