Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Fujian Province :

ZSAM Xiamen / Gaoqi ( Xiamen | China )
ZSFZ Fuzhou / Changle ( Fuzhou | China )
ZSQZ Quanzhou/Jinjiang ( Jinjiang | China )