Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Jiangsu Province :

ZSNJ Nanjing / Lukou ( Nanjing | China )
ZSCG Changzhou/Benniu ( Changzhou | China )
ZSWX Wuxi / Shuofang ( Wuxi | China )
ZSXZ Xuzhou / Guanyin ( Xuzhou | China )
ZSYN Yancheng/Nanyang ( Yancheng | China )
ZSNT Nantong/Xingdong ( Nantong | China )
ZSSH Huaian / Lianshui ( Huaian | China )
ZSYA Yangzhou/Taizhou ( Yangzhou | China )